Algemene voorwaarden van Anne Cornelissen

Begrippen

 • Zorgaanbieder : Anne Cornelissen

 • BEROEPSVERENIGING : VBAG, ingeschreven in het Kamer van Koophandel 40103470 en gevestigd op Berg 65C, Nuenen

 • KOEPEL : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 201336980000000 en gevestigd op Sparrenheuvel 10, Zeist. VBAG is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

• Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

• KLACHTENFUNCTIONARIS : TCZ is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG/RBCZ en de geschillencommissie.

• GESCHILLENCOMMISSIE : Quasir voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

• WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

• Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

• Behandeling : de door Anne Cornelissen aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Anne Cornelissen.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Anne Cornelissen uit te voeren opdrachten.

 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Anne Cornelissen slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

• Anne Cornelissen is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.annecornelissen.nl en op vbag.nl en rbcz.nu

 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op vbag.nl en op rbcz.nu

Behandeling

• De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de natuurgeneeskundige behandeling en ondertekend bij tijdens de 1e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

• De sessies duren 1 uur en 15 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent apart voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De natuurgeneeskundige behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de natuurgeneeskundige stopgezet.

 • De zorgverlener van Anne Cornelissen werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Anne Cornelissen kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding.

Betaling

• De kosten per therapiesessie bedragen afhankelijk van de gekozen behandelvorm € 75 euro per 75 minuten en € 100 euro voor 100 minuten. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.annecornelissen.nl.

 • De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

• Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 • Anne Cornelissen is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.annecornelissen.nl

Annulering

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of via sms door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de RBCZ en VBAG. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling

• Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

• Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

• De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.

• Voor meer informatie kijk je op de webstie van mijn beroepsvereniging VBAG: https://mijn.vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

• Anne Cornelissen is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Anne Cornelissen.

 • Anne Cornelissen heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Anne Cornelissen tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeraar Balens. Anne Cornelissen is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij ARAG, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

 • Anne Cornelissen houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.annecornelissen.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.