Anne Cornelissen, gevestigd te Brummen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Anne Cornelissen verwerkt geen digitale persoonsgegevens, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Wel verwerkt Anne Cornelissen persoonsgegevens op basis van door klanten, deelnemers en cliënten zelf ingebrachte informatie, passend bij de overeengekomen dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website is niet gemaakt om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Ook niet als zij jonger zijn dan 16 jaar.
Anne Cornelissen verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw ondersteuning of therapeutische behandeling en enkel na een overeengekomen dienstverlening. Dit kan ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens bevatten zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van persoonsgegevens van deze aard, vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Grondslag en doel.
Anne Cornelissen verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van eigen persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene klant, deelnemer of cliënt is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

En heeft tot doel:

  • De vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen;
  • Telefonisch of per email contact op te nemen of te informeren, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Anne Cornelissen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren.
Anne Cornelissen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

  • Individuele persoonsgegevens: tot 20 jaar na beëindiging ondersteuning als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Anne Cornelissen verstrekt geen informatie aan derden, dan alleen als dit overeengekomen is met alle betrokken partijen en van belang is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Anne Cornelissen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Anne Cornelissen heeft enkel een teller voor het aantal website bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anne Cornelissen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annecornelissen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Anne Cornelissen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annecornelissen.nl.

Anne Cornelissen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht over het waarborgen van uw privacy in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens.
Anne Cornelissen, www.annecornelissen.nl , Zutphensestraat 52, 6971 ER Brummen 06-45277166. Anne Cornelissen draagt zorg voor de gegevensbescherming van de praktijk voor holistische massagetherapie Anne Cornelissen.
Zij is te bereiken via info@annecornelissen.nl .